Muntii Padurea Craiului -Defileul Crişului Repede

padurea craiului

Muntii Padurea Craiului -Defileul Crişului Repede

Traseu: Comuna Vîrciorog – Valea Morilor – Pestera Þicluiþii
Posibilitãþi de acces: (1) din localitatea Tileagd, de pe DN 1 Oradea-Cluj-Napoca pe DR 13 în comuna Virciorog, 13 km pe drum pietruit; (2) din Dobroteºti pe DR 13 pînã în comuna Vîrciorog, 17 km pe drum pietruit .Distanþa: 6,8 km (dus-întors). Durata: 2 ore (dus-întors). Caracteristica traseului: drum de vale uºor, accesibil în tot timpul anului; parþial drum forestier. Traseu pentru vizitarea Vãii Morilor ºi a Peºterii Þiclului.

Descrierea traseului. Din Vîrciocog urmãm drumul spre sub coborînd la început lin, apoi mai accentuat. La terminarea pantei lãsãm la stînga drumul care însoþeºte pîrîul Poiana (el face legãtura cu DR 764, Beiuº – Aleºd). La km 27+300, în apropiere de un canton silvic, se desface la dreapta un drum forestier bine întreþinut, drum ce urmeazã Pîrîul Morilor pe malul stîng. Ramificaþia se aflã într-o poianã larga, nu departe de un canton silvic. Urmãm deci drumul forestier la dreapta ºi trecem pe lîngã cîteva case. In stînga noastrã se aflã punctul de confluenþã al Pîrîul Morilor cu Peºtiºul. Drumul coteºte la dreapta urmînd strîns cursul vãii al cãrei versant drept este împãdurit. In aval drumul coteºte la stînga ºi ne conduce într-o poianã largã, netedã, în care debuºeazã din dreapta o hoancã mare. De aici ne îndreptãm spre sud-vest; în stînga, dincolo de apã, se aflã o clãdire mai mare la care se poate ajunge trecîndu-se pe un pod. Urmãm înainte drumul forestier trasat pe sub versantul înclinat ºi împãdurit; pãtrundem astfel într-o poieniþã unde drumul principal coteºte strîns la stînga; din el se desprinde la stînga un drum de cãruþã. Coborîm pe drumeag pînã la apã; o traversãm ºi suim la stînga, la gura Vãii Copilului, lîngã o mare carierã în calcar. De la ramificaþia cu DR 13 pînã aici am parcurs circa 2 km. Mica pajiºte în care ne aflãm este nimeritã pentru montarea cortului în vederea înnoptãrii.
Fig 04 Zona dintre Valea Morilor ºi Peºtiº
De la cariera mergem pe drumeag pe lîngã Valea Copilului încã 50 m, cotim la dreapta odatã cu valea ºi continuãm urcuºul lin pe lîngã apã, printr-o zona rãcoroasã, cu versanþii înclinaþi ºi uneori stîncoºi. Trecem printr-o poiana cu hoancã în malul drept, apoi printr-o zonã cu stînci abrupte în cel stîng ºi ieºim la o altã poianã în care, din dreapta noastrã (vest), coboarã hoanca Þiclului. Pãrãsim Valea Copilului urmînd hoanca seacã pe un drum de care, la început în pantã mare apoi mai domoalã; strãbatem o poianã prelungã, pe lîngã o varniþã, trecem de un aven înfundat, mereu pe valea largã, seacã ºi înierbatã, cu versanþii acoperiþi cu pãdure rarã de fag, pînã într-o ºa ce pare a fi obîrºia hoancei noastre. Prin ºa un drum de care taie hoanca. De la carierã pînã aici am parcurs 1 200 m. Dincolo de ºa se aude cursul unei ape care dispare în catacombe subterane. Sîntem în prezenþa unei trepte morfologice antitetice, formã de relief ciudatã, caracteristicã regiunilor carstice. ªaua în care ne aflãm este falsã; în amonte de hoanca pe care am suit, ea se prelungeºte cu o vale adîncitã mult faþã de nivelul ºeii. Coborîm la cursul apei pe serpentine ºi treptat în dreapta noastrã sub un perete de calcare ne apare portalul întunecat al Peºterii Þiclului. Portalul înalt de 7 m ºi lat de 13 m se continuã spre interior cu o salã mare a cãrei lãþime atinge circa 25 m. Sala se îngusteazã spre afund într-o zonã întunecoasã ºi rece. Dupã un parcurs subteran de circa 800 m, nestrãbãtut de om, apa reapare la zi în malul stîng al Vãii Morilor prin Peºtera de sub Stan.
In continuare putem vizita ºaua Þiclu-Mãguruþa. Pentru aceasta, din ºaua falsã de deasupra peºterii urmãm drumul de care prin versantul stîng, stînga cum urcãm de la peºterã. Drumul bine bãtut suie treptat circa 500 m pînã în ºaua Þiclu-Mãguruþa. Din ºa privirea cuprinde, spre sud, nesfîrºitele pãduri de la obîrºia Vãii Copilului, iar spre nord-vest culmea greoaie, împãduritã ºi ea, de la Pleºa Serghiº. La sfîrºitul lunii august, versantul drept al Mãguruþei de la vest de ºa este acoperit de rugi de mure cu fructele în pîrg. Returul se face coborîndu-se la stînga, spre est, în valea Þiclului ºi apoi pe ea în aval pînã la peºterã.

1 thought on “Muntii Padurea Craiului -Defileul Crişului Repede

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *